Reklamacje

Kontakt w sprawie reklamacji:

ZOOSMAK Marcin Dylik
ul. Kasprzaka 26/6
91-078 Łódź

E-mail: reklamacje@zoosmak.pl

Telefon:733 300 766
 
Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi.

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach
określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami
rękojmia zostaje wyłączona.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie
niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres ZOOSMAK Marcin Dylik , ul. Kasprzaka 26/6, 91-078
Łódź, na adres poczty elektronicznej: reklamacje@zoosmak.pl, numer telefonu +48 733 300 766.
4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest
to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres
wskazany w pkt. 3.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym
zakresie niezwłocznie,
 
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z
Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: ZOOSMAK Marcin Dylik , ul. Kasprzaka 26/6, 91-
078 Łódź, na adres poczty elektronicznej: reklamacje@zoosmak.pl, numer telefonu +48 733 300 766 .
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis
zaistniałego problemu.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie
było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W
przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym
zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 
Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z
zawartej Umowy sprzedaży;
b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
sporu między Klientem a Sprzedawcą;
c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a
Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii
konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem
email porady@dlakonsumentow.pl;
d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.